Universität Jena, Fakultät für Mathematik & Informatik,
Lehrstuhl Algebra

Prof. Dr. Burkhard Külshammer

Büro:
Zi. 3529
Ernst-Abbe-Platz 2

Telefon:
0 36 41 / 9-46 16 1

Fax:
0 36 41 / 9-46 16 2

E-Mail:
kuelshammer@uni-jena.de

Postanschrift:
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Mathematik
Lehrstuhl Algebra
07737 Jena

Sekretariat:
Ines Spilling


* Veröffentlichungen,Manuskripte und Preprints
* Vorlesungsskripten